1. Tổng quát

Giao dịch được điều chỉnh bởi các Điều khoản dưới đây trừ khi Bên bán đã ký một thỏa thuận riêng với Bên mua và ý định của các bên là các điều khoản của thỏa thuận đó điều chỉnh việc phân phối các Sản phẩm bàn giao. Việc Bên mua ký Bản chào hàng, phát hành một đơn đặt hàng theo Bản chào hàng, chấp nhận bàn giao các Sản phẩm bàn giao, hoặc sử dụng và/hoặc tiếp cận các Sản phẩm bàn giao, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước, được coi là Bên Mua chấp nhận Bản chào hàng và các Điều khoản. Tất cả các điều khoản hoặc điều kiện khác bị từ chối và sẽ không ràng buộc Bên bán bằng bất kỳ cách nào. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản này, trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản và Bản chào hàng, các Điều khoản này sẽ được áp dụng.